Actievoorwaarden RTV Utrecht

 • Alle werknemers van de Stichting Samenwerkende Omroepen Midden Nederland (SSPONM) en hun partners en kinderen zijn uitgesloten van deelname aan prijsvragen op Radio M Utrecht, Bingo FM, UStad, RTV Utrecht, www.rtvutrecht.nl of alle door SSPOMN (RTV Utrecht) in beheer zijnde domeinnamen, verder te noemen RTV Utrecht.
 • Een prijs die u bij RTV Utrecht wint kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.
 • Een prijs die u bij RTV Utrecht wint is persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan iemand anders.
 • Na het winnen van een prijs bij RTV Utrecht mag u drie maanden niet meedoen aan dezelfde prijsvraag bij RTV Utrecht.
 • Voor elke prijsvraag bij RTV Utrecht dient u 16 jaar of ouder te zijn, dan wel toestemming te hebben van ouders, om deel te kunnen nemen. Indien u een reis kan winnen moet u om deel te kunnen nemen 18 jaar of ouder zijn en in het bezit van een geldig reisdocument. Reisverzekering, zakgeld en eten zijn in de meeste gevallen voor rekening van de prijswinnaar. De vertrekdatum van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt.
 • De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van RTV Utrecht, dit wil zeggen dat u als prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen.
 • Een prijs die u bij RTV Utrecht kunt winnen, wordt mogelijk door een adverteerder of sponsor ter beschikking gesteld. De afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door de adverteerder/sponsor, hiervoor is RTV Utrecht niet verantwoordelijk. RTV Utrecht heeft als regel aan adverteerders/sponsors gesteld om binnen drie weken na het winnen van de prijs contact op te nemen met de prijswinnaar.
 • Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • RTV Utrecht is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van prijzen, zouden voordoen.
 • RTV Utrecht is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een mogelijke adverteerder/sponsor.
 • RTV Utrecht is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van TPG Post of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). Ingeval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan de prijswinnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd maar dient op een later tijdstip door de prijswinnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.), kan RTV Utrecht niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door TPG Post of andere post- of koeriersbedrijven is achterlaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.
 • Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van RTV Utrecht aanvaardt U dit volledige reglement. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.
 • RTV Utrecht kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
 • Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand. Indien RTV Utrecht dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail of per gratis SMS. RTV Utrecht zal deze correspondentie zelf (doen) verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.
 • Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

-advertentie-