De Mediaraad

"De regionale publieke omroepen beloven iedere regio een betrouwbare journalistieke basisvoorziening met informatie, cultuur en educatie. Een voor iedereen en altijd bereikbare basisvoorziening; een spilfunctie in de ontwikkeling van de journalistiek en het cultuurdragerschap in de regio. Het vertalen van de journalistieke basisvoorziening in een concreet programmaschema is de taak van iedere individuele regionale omroep, waarbij de regionale mediaraad het programmabeleid vaststelt."

Omdat RTV Utrecht bestaat uit de lokale omroep voor de stad Utrecht en de regionale omroep voor de provincie Utrecht zijn beide Mediaraden samengevoegd tot één. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de in de stad en regio belangrijkste stromingen.

Vaste onderdelen op de agenda van de Mediaraad zijn het beoordelen en vaststellen van het programmabeleid en het evalueren van radio en televisieprogramma's, web en app en social media.

Het jaarverslag van de Mediaraad is opgenomen in het jaarverslag van RTV Utrecht te vinden via de volgende link:

RTV Utrecht Jaarverslag 2021

Hieronder een opgave van de huidige leden van de Mediaraad voor de stad Utrecht (OUS)

Naam

Vertegenwoordiging

Netwerk

Steven de Waal

secretariaat@publicspace.nl

Voorzitter

Wetenschap, Kunst, Sport en onderwijs

Public Space Foundation – oprichter en voorzitter

ROC Midden Nederland – voorzitter RvT

Utrecht Development Board – lid kernteam

EVAG (Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht) - voorzitter programmaraad

Lieke Timmermans

Lieke.timmermans@tivolivredenburg.nl

OUS

Cultuur

TivoliVredenburg – Manager Marketing & Communicatie

Nieuw Utrechts Toneel – voorzitter bestuur

Rialto Amsterdam - bestuurslid

Netty de Jong – Dorland

dejongdorland@hetnet.nl

OUS

Levensbeschouwelijk

Emeritus - predikant Domkerk Utrecht

Protestantse Kerk Nederland - mentor beginnend predikanten

Soroptimistclub Utrecht - voorzitter

Vereniging Vrienden van Museum Catharijne Convent – bestuurslid

PUP, Platform Utrechtse Protestanten – lid redactie

Juliette Smits

Juliettesmits@live.nl

OUS

Jongeren en studenten

Interstedelijk Studenten Overleg

Student Communicatie- en Informatiewetenschappen

Universiteit Utrecht - voormalig raadslid en manager Marketing & Communicatie Universiteitsraad

Partij voor de Utrechtse Student - lid

C. S. Veritas – lid

Sandra Kosterman

sandra@sanenzo.nl

OUS

Zorg en welzijn

Mentorschap Nederland – Mentor. Een mentor behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor wordt altijd benoemd door de kantonrechter.

VN ambassadeur – belangenbehartiger voor een inclusieve samenleving

Als coach - mensen helpen die vanuit een revalidatietraject of ziekte moeite hebben hun plekje weer te vinden in de maatschappij

Lies Vellekoop

Lies.vellekoop@kpnmail.nl

OUS

Ouderen

Gepensioneerd welzijnsdirecteur

Cosbo Utrecht-stad - Vrijwilliger, belangenbehartiger van ouderen

Nieuwsbrief Oud Raadsleden - Lid redactie

Werkgroep Werk en Inkomen PvdA

Voormalig: journalist, raadslid, statenlid en bestuurder/manager diverse maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen

Hieronder een opgave van de huidige leden van de Mediaraad voor de regio Utrecht (SSPOMN)

Steven de Waal

secretariaat@publicspace.nl

Voorzitter

Wetenschap, Kunst, Sport en onderwijs

Public Space Foundation – oprichter en voorzitter

ROC Midden Nederland – voorzitter RvT

Utrecht Development Board – lid kernteam

EVAG (Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht) - voorzitter programmaraad

Erik Honkoop

erik@honkoop.nl

SSPOMN

Arbeidsmarkt werknemers (CNV)

CNV Vakmensen – vakbondsbestuurder

Enfin – meubelmaker en ontwerper

Averechts – bestuurslid

De Tekstfaktorij – journalist, tekstschrijver en communicatieadviseur

Hendrike Geessink

hgeessink@planet.nl

SSPOMN

Natuur en Milieu

Stichting Het Utrechts Landschap – Hoofd beleid en Planvorming; redacteur

Stichting Mens en zijn Natuur - bestuurslid

Unesco Geopark Heuvelrug i.o. - bestuurslid

OBN deskundigenteam Rivieren – lid

Maarten Divendal

m.divendal@derondevenen.nl

SSPOMN

Bestuur en organisatie

Voorzitter VNG Utrecht

Mevlüt Ünye

mevlutunye@hotmail.com

SSPOMN

Diversiteit

KPMG – manager

> Registeraccountant

> Secretaris stichting federatie Milli Görüs Noord Nederland

> lid Raad van Toezicht Islamitische theologische faculteit Amsterdam

> lid Contactorgaan moslims en overheid (CMO)

Vanuit RTV Utrecht

Naam

Functie

William Valkenburg

e-mail

Mediadirecteur

Wim Kramer

e-mail

Manager Contentplatform

Neske Kraai

e-mail

Adviseur Programmering & Partnercontent

Janneke Lippus

e-mail

Directiesecretaris

Vacatures in de mediaraad

Rol en Samenstelling van de mediaraad

De Mediawet bepaalt dat een lokale en regionale omroep dient te voorzien in een orgaan dat het media aanbodbeleid bepaalt. Het gaat uitdrukkelijk om ‘beleid’ en programmering in het algemeen, de journalistieke onafhankelijkheid en professionaliteit worden daarbij voluit gesteund. In de mediaraad zijn o.a. maatschappelijke, culturele en godsdienstige stromingen vertegenwoordigd. Deze vertegenwoordigers toetsen of de omroep voldoet aan de eisen die in de Mediawet zijn gesteld als het gaat om programmering en de (ver)bindende factor daarvan. De mediaraad rapporteert eens per jaar middels een verslag in het jaarverslag.

Volgens de statuten van zowel SSPOMN (RTV Utrecht) als OUS (UStad, Bingo FM) bestaat de mediaraad uit ten minste negen leden. De leden worden benoemd door het bestuur van de stichting. Een mediaraad-lid wordt, conform de statuten, voor de duur van 4 jaar aangesteld en kan één maal herbenoemd worden. De mediaraad vergadert minimaal drie keer per jaar. De leden ontvangen een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

We verwachten van een mediaraad-lid dat deze actief bij de organisatie is betrokken.

De huidige situatie

RTV Utrecht heeft een lokale en een regionale mediaraad. Omwille van de efficiency vergaderen deze twee gezamenlijk, minstens drie keer per jaar. In een van de vergaderingen stelt de mediaraad het media aanbodbeleid voor het komende jaar vast. Toetsing gebeurt door middel van presentaties door het jaar heen. De mediaraad fungeert als klankbord en adviseur en criticaster voor directie en redactie. Daarbij is er ook aandacht voor de indrukken en oordelen rond individuele programma’s en uitingen, zowel TV, radio als internet. De samenwerking wordt aan beide kanten als prettig en vruchtbaar ervaren.

Het profiel

We streven naar een samenstelling van de mediaraad die een goede afspiegeling is van de bevolking naar demografische kenmerken.

Een belangrijk kenmerk van een mediaraad-lid is dat hij/zij door ervaring en werkzaamheden aantoonbare kennis van stromingen heeft, een goede band heeft met die stroming en bekend is als representant van de stroming en benaderbaar is door mensen en organisaties. Daarnaast is het wenselijk dat hij/zij enig inzicht heeft in mediabeleid dan wel bereid is zich daarin te verdiepen.

De mediaraad stelt op voorstel van het bestuur het media aanbodbeleid vast en rapporteert jaarlijks over de realisatie daarvan. De mediaraad evalueert regelmatig radio- en tv-programma's maar ook online en social media-uitingen.

Een mediaraad-lid zet zich in om de, vanuit het bestuur aangegeven, media aanbodbeleid te toetsen aan de aansluiting bij dat deel van de samenleving van de stad cq. de provincie Utrecht, van waaruit hij/zij in de mediaraad zitting heeft en/of veelvuldige eigen contacten heeft. De mediaraad heeft geen invloed op de inhoud van de programmering maar kan wel invloed uitoefenen door suggesties en voorbeelden aan te dragen naar aanleiding van de toetsing. Leden kunnen ook via de WhatsApp groep voorstellen doen en de redactie opmerkzaam maken op (aanstaande) gebeurtenissen in de stad en provincie. De redactie kan voor het maken van programma's ook leden van de mediaraad inschakelen om meer duiding te kunnen geven over een onderwerp.

Wij verwachten dat een mediaraad-lid zich inzet voor het algemeen belang van de omroep en opereert zonder last en ruggespraak.

Vertegenwoordiging in de mediaraad

Een mediaraad-lid moet voldoen aan onderstaande punten

De mediaraad-lid:

 • Woont en/of werkt in de stad/provincie Utrecht
 • Heeft nauwe contacten met en kent netwerken goed van een (of meer) onderstaande stromingen
 • Zet zich actief in voor de mediaraad en de omroep
 • Stelt zijn netwerk beschikbaar voor de omroep
 • Is ouder dan 16 jaar

De volgende stromingen in de stad en provincie zouden in de mediaraad vertegenwoordigd moeten zijn:

 • Jongeren/ studenten
 • Ouderen
 • Etnische groeperingen
 • Cultuur en recreatie
 • Sport
 • Dienstensector/ vervoer
 • Levensbeschouwelijke organisaties en de belangrijkste in Utrecht voorkomende godsdienstige en geestelijke stromingen
 • Zorg en Welzijn
 • Ondernemers/Zzp
 • Vakorganisaties
 • Arbeidsmarkt (Werknemers & uitkeringsgerechtigde)
 • Natuur & milieu
 • Onderwijs & Wetenschap
 • Openbaar bestuur

Een groot deel van bovenstaande stromingen (zie huidige samenstelling op website) is al vertegenwoordigd maar we zoeken met name nog meer leden vanuit etnische groeperingen uit vooral de hele provincie, de dienstensector, arbeidsmarkt (uitkeringsgerechtigden), agrarische sector en recreatie.

Interesse? Stuur je gegevens aan janneke.lippus@rtvutrecht.nl