Utrechtse zaken in de Miljoenennota

DEN HAAG - Het is Prinsjesdag en in Den Haag is de Miljoenennota van het kabinet openbaar gemaakt.
De staatsschuld stijgt hard, en zal naar verwachting eind volgend jaar uitkomen op 381 miljard euro. "Zelfs bij een gemiddelde economische groei van 2 procent zal de staatsschuld blijven toenemen met ongeveer 35 miljard euro per jaar", aldus Beatrix in haar Troonrede.
Belangrijke zaken voor de provincie Utrecht uit de miljoenennota van het kabinet:
* De komende twee jaar wordt er gewerkt aan verbeteringen van twintig regionale spoorlijnen. Daardoor kunnen de treinen op die spoorlijnen sneller en vaker gaan rijden. Het kabinet trekt daar in totaal 90 miljoen euro voor uit.
* Er komt een proef met verschillende parkeertarieven voor schone en vervuilende auto's. In zeven gemeenten kost het parkeren van een vervuilende auto meer dan een schone auto. Er vinden experimenten plaats die van 2010 tot 2014 lopen (experimentenwet). Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht voeren de proef uit.
* Net als in 2009 zullen in 2010 mobiliteitsprojecten uitgevoerd worden om de bereikbaarheid binnen Nederland te verbeteren. Met gedragsprikkels wordt bewust rijden gestimuleerd, bijvoorbeeld door het belonen van filemijdend gedrag op drukke trajecten, zoals op de A2 bij Utrecht. Deelnemers ontvangen dan een geldbedrag als zij de file mijden. Dat wordt geregistreerd op basis van nummerbordherkenning. Aan de projecten die in 2010 van start gaan, zullen circa 25.000 vrijwilligers deelnemen.
* In 2010 vindt de oplevering plaats van verschillende spoorprojecten. Bijvoorbeeld de nieuwe spoortunnel Arnhem CS en de uitbreiding naar vier sporen op het traject Houten-Castellum. Een belangrijk spoorproject waarvan de uitvoering in 2010 start, is de OV SAAL (uitbreidingen op het spoor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad).
* In 2010 verbetert de doorstroming van het wegverkeer op een aantal belangrijke plaatsen. Projecten hiervoor worden in 2010 voltooid. Het gaat onder meer om de verbreding van de A2 bij Everdingen-Deil, de A2 Rondweg bij Den Bosch en de A2 Tangenten bij Eindhoven. In 2010 start de uitvoering van 27 andere wegprojecten. Het gaat hierbij onder meer om de A2 passage Maastricht, de A12 Utrecht-Bunnik en de A2 Den Bosch-Eindhoven. Ook zal in 2010 een aantal belangrijke besluiten worden genomen, onder meer over het doortrekken van de A4 van Delft naar Schiedam.
* Om overlast van probleemjongeren tegen te gaan, neemt het kabinet in 2010 een aantal maatregelen. Onder meer: mogelijk maken van gebiedsverboden, meldingsplicht en supersnelrecht, een specifieke aanpak gericht op kinderen onder de 12, hard optreden tegen spijbelen om te voorkomen dat kinderen afglijden
* Voor goede plannen van bewoners uit de 40 zogeheten aandachtswijken, zoals Ondiep, Zuilen, Kanaleneiland, Overvecht en Kruiskamp in Amersfoort, is 10 miljoen euro extra beschikbaar. Gemeenten keren het geld uit. Het bewonersgeld kan op verschillende manieren worden besteed. In de Alkmaarse wijk Overdie bijvoorbeeld is geld toegekend voor de realisatie van een autobrug, een hangkeet voor jongeren en een filmstudio voor de wijkbewoners.
* Eigenaren die hun huis energiezuiniger willen maken kunnen tot 31 december 2010 gebruik maken van de Regeling Groenprojecten. Deze regeling betekent een belastingvoordeel bij energiezuinige investeringen. De regeling is ingegaan per 30 juli 2009. Tot 30 juli waren leningen alleen mogelijk als het om een bedrag van minimaal 20.000 euro ging. Deze ondergrens is nu tijdelijk weggevallen. Bovendien wordt de looptijd van de lening verlengt van 10 naar 15 jaar.
* Mensen die hun huis te koop hebben staan en al een nieuw huis gekocht hebben, betalen dubbele woonlasten. Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet kan dit probleem oplossen. Huiseigenaren en gemeentes waren echter weinig op de hoogte van deze mogelijkheden, en banken waren huiverig voor het toestaan van tijdelijke verhuur vanwege de huurbescherming in Nederland.Met het benadrukken van de mogelijkheden in de Leegstandswet bij gemeentes en banken, kunnen huiseigenaren die wachten op de verkoop van hun huis, makkelijker hun woning tijdelijk verhuren.
* In 2010 is 10 miljoen beschikbaar voor excellente masterstudenten. Met het geld kunnen instellingen in het hoger onderwijs experimenten doen om meer te halen uit het toptalent dat zij in huis hebben. Afgelopen jaar was het programma vooral gericht op de bachelorfase, komend jaar zal dit gelden voor de masterfase.
* De economische crisis raakt de agrarische sector. Het kabinet stelt voor 2009 en 2010 circa 50 miljoen euro beschikbaar om de agrarische sector in staat te stellen investeringen te doen die de economie en werkgelegenheid stimuleren. Ook kunnen ondernemers hiermee hun ambities voor een duurzamere productie sneller realiseren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het sneller ontwikkelen van duurzame stallen, gecombineerde luchtwassers, een internationaal onderzoekscentrum voor algen en het opruimen van verspreid liggende kassen.
* Het ministerie van LNV trekt in 2010 ruim 760 miljoen euro uit voor verbeteringen in natuur, landschap en platteland.De blik is in 2010, zo blijkt uit de dinsdag bekendgemaakte begroting, nadrukkelijk gericht op het stoppen van het verlies aan planten en dieren. Internationaal is het vanaf januari het jaar van de biodiversiteit en wordt de balans opgemaakt.
* Het kabinet wil schooluitval voorkomen en het aantal schoolverlaters halveren tot maximaal 35.000 nieuwe vsv'ers in het schooljaar 2010/2011 ten opzichte van 2002. De uitvoering ligt op schema. In 2010 wil het kabinet het aantal schoolverlaters met 10% verminderen. In totaal is hiervoor 81 miljoen euro beschikbaar.
* De Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) wordt uiterlijk 31 december 2011 afgeschaft. Deze wet regelt de koopsubsidie voor starters op de woningmarkt. Wie vóór 1 januari 2012 een aanvraag indient die aan de voorwaarden voldoet, heeft nog recht op vijf jaar subsidie.
* Cliënten in verpleeghuizen krijgen meer privacy. Het aantal kamers waarin meer dan twee personen liggen, wordt in 2010 verder teruggedrongen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat in een verpleeghuis niemand tegen zijn wens met anderen op één kamer ligt.
* De regering acht het niet verantwoord de rekening door te schuiven naar jonge en toekomstige generaties. Er dreigt een situatie waarin jongeren nu problemen hebben met het vinden van werk, straks de lasten van de vergrijzing moeten dragen, terwijl ze tegen die tijd niet meer op goede collectieve voorzieningen kunnen
rekenen.

Utrechtse instanties reageren op Miljoenennota

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.