PvdA wil ouderbijdrage-systeem in Utrecht op de schop: 'Stort in solidariteitsfonds'

© Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Om de ongelijkheid onder kinderen in de stad Utrecht te verkleinen, zouden scholen in de toekomst niet meer zelf moeten kunnen beschikken over de vrijwillige ouderbijdrage. Die bijdrage zou in een centraal fonds gestort moeten worden, waarna alle scholen een gelijk bedrag krijgen per kind. Dat voorstel doet de PvdA in de Utrechtse gemeenteraad.
De gemeenteraad discussieerde over de vrijwillige ouderbijdrage, met name in het basisonderwijs. Daar is al jaren discussie over. Hoewel het gaat om een vrijwillige bijdrage, waren er in het verleden veel scholen die die bijdrage verplicht stelden. Een landelijke wet heeft daar een einde aan gemaakt, vrijwillige ouderbijdrages zijn inmiddels echt vrijwillig.
Al is de praktijk weerbarstiger. Daarom stond het onderwerp opnieuw op de agenda van de Utrechtse gemeenteraad. Wethouder Eelco Eerenberg constateert ook dat niet alle scholen zich aan de wet houden. "Dertien basisscholen benadrukken de vrijwilligheid van de bijdrage niet in hun schoolgids, ondanks de wettelijke verplichting om dit wel te doen", meldde de wethouder aan de raad. "Wij vinden dit onacceptabel en hebben daarom ook de betreffende basisscholen nogmaals gezegd dit expliciet op te nemen." Daarnaast heeft de wethouder deze scholen aangemeld bij de onderwijsinspectie. De gemeente heeft namelijk zelf geen mogelijkheden om de scholen te sanctioneren. "Ik vind dit best heftig om als gemeente je eigen scholen bij de onderwijsinspectie aan te geven, maar ik vind het meer dan terecht", zei Eerenberg.

Stop subsidie

De PvdA is van mening dat de gemeente wel mogelijkheden heeft om scholen te dwingen zich aan de wet te houden. Als het aan de sociaaldemocraten ligt kort de gemeente op de subsidies die deze scholen krijgen.
De wethouder heeft geïnventariseerd hoe hoog het bedrag is dat scholen als vrijwillige ouderbijdrage vragen. Gemiddeld is dat 67,75 euro per kind. Maar de verschillen in de stad zijn groot. Vijf basisscholen vragen geen bijdrage. Een klein aantal scholen vraagt veel meer, met als uitschieter Happy Kids, die 1150 euro per kind per jaar vraagt.
Laten we proberen de vloer te verhogen in plaats van het plafond te verlagen
Anton Stam (Volt)
Het is de PvdA een doorn in het oog. De partij wil een maximum aan de bijdrage en daarnaast wil de partij een solidariteitsfonds, waarin alle schoolbesturen hun vrijwillige bijdrages deponeren om die daarna eerlijk over alle scholen te verdelen. "Daarmee doen we iets aan de ongelijkheid tussen scholen", zegt PvdA-raadslid Ilse Raaijmakers. Idealiter is dat fonds voor de hele stad, maar praktischer is het volgens de PvdA om dat per koepel van scholen te regelen. De PvdA krijgt bij haar plan steun van onder andere D66. Volt is ook voor een dergelijk fonds, maar wil daar niet al het geld in stoppen. Ook is die laatste partij tegen een maximum aan vrijwillige ouderbijdrage. "Laten we proberen de vloer te verhogen in plaats van het plafond te verlagen. Laten we ongelijk investeren in plaats van ongelijk af te pakken", zei commissielid Anton Stam van Volt.

Verschraling

De VVD vindt een solidariteitsfonds een onzalig plan. De partij is bang dat ouders stoppen met het doen van een vrijwillige bijdrage, omdat het niet meer ten goede komt aan hun eigen kind. De wethouder constateert sowieso dat de opbrengsten voor scholen uit de ouderbijdragen dalen. "Wat we zien bij een aantal scholen, is dat sinds de vrijwillige ouderbijdrage echt vrijwillig is er minder geld wordt opgehaald en dat dat leidt tot verschraling van het aanbod", zei de wethouder. "Het is geen reden om de ouderbijdrage weer verplicht te maken."
Ook ziet de wethouder praktische problemen bij een stadsbreed solidariteitsfonds, volgens hem ontbreekt het hem aan ambtelijke capaciteit om dit plan verder uit te werken en te bespreken met de schoolkoepels. Of het tot zo'n fonds komt moet later blijken als de gemeenteraad opnieuw over het onderwerp spreekt.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.