Hoe de Utrechtse partijen over het stikstofbeleid denken

© RTV Utrecht
Provincie Utrecht - De provincie moet opschieten, want tot de zomer moet er een gebiedsaanpak klaar liggen, een plan om de stikstofuitstoot terug te dringen. Er wordt met name gekeken naar de landbouw en dus zullen de partijen om tafel moeten met de boeren en natuurorganisaties. Het is een lastige opgave, want veel is er nog onduidelijk voor Utrecht.
Het kabinet heeft een stikstofwet op tafel liggen, maar afgelopen weekend bleek dat daar geen meerderheid voor is in de Eerste Kamer. In die wet staat dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn, nu is dat nog meer op losse schroeven komen te staan.
Toch nemen de partijen in de provincie Utrecht hier verschillende standpunten over in. In ons magazine landbouw gaan de SGP en het CDA met elkaar hierover in debat. Maar ook de andere partijen hebben op de verschillende stellingen van het Kieskompas gereageerd. Hoe gaan de Utrechtse partijen de stikstofcrisis te lijf?

Stelling: Om de uitstoot van stikstof te verminderen, mag de provincie boeren gedwongen uitkopen.

50plus - Niet mee eens

BBB - Helemaal niet mee eens

BVNL - Helemaal niet mee eens

CDA - Niet mee eens

CU - Helemaal niet mee eens

D66 - Mee eens

DENK - Niet mee eens

FVD - Helemaal niet mee eens

GroenLinks - Mee eens

JA21 - Helemaal niet mee eens

PvdA - Mee eens

PvdD - Helemaal mee eens

PVV - Helemaal niet mee eens

SGP - Helemaal niet mee eens

SP - Niet mee eens

U26 - Niet mee eens

Volt - Mee eens

VVD - Neutraal

ZIPZ - Helemaal niet mee eens

Stelling: Om boeren te beschermen moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid.

50plus - Niet mee eens, dat gaat de partij te ver.

BBB - Helemaal mee eens

BVNL - Helemaal mee eens

CDA - Neutraal. De partij verzet zich tegen de polarisatie tussen natuur en landbouw.

CU - Neutraal. Alle sectoren moeten fors en evenredig bijdragen, vindt de ChristenUnie.

D66 - Helemaal niet mee eens, D66 wil dat de hoeveelheid stikstof in 2030 gehalveerd is.

DENK - Neutraal. Denk is voor versterking van de rechtsstaat en de provincie voert gewoon landelijke wetgeving uit.

FVD - Helemaal mee eens. Onze boeren zijn al de meest duurzame ter wereld en een belangrijk onderdeel van dit landschap.

GroenLinks - Niet mee eens. Nederland is kampioen stikstofuitstoot. Dat is desastreus voor de natuur en slecht voor de gezondheid. De uitstoot van stikstof moet zo snel mogelijk drastisch verminderd worden.

JA21 - Helemaal mee eens. De partij verzet zich hier fel tegen.

PvdA - Helemaal niet mee eens. De tijd voor vrijblijvende maatregelen en uitstel is voorbij.

PvdD - Helemaal niet mee eens. Minder dieren, meer groene boeren.

PVV - Helemaal mee eens. De Utrechtse boer is een volwaardige en relevante speler in het landschap van de provincie Utrecht en de boer is ook Nederlandse cultuur.

SGP - Helemaal mee eens. De afgelopen jaren is teveel energie gegaan naar dit vraagstuk. Er moet met meer draagvlak worden gewerkt.

SP - Niet mee eens.

U26 - Helemaal mee eens. De Provincie moet zelfstandig de keuzes kunnen maken in overleg met de individuele boer en niet vanuit Den Haag zich dit laten opleggen.

Volt - Niet mee eens. De bijdrage van de landbouw moet van Volt van alle partijen in de keten komen, dus ook van banken, leveranciers, boeren, supermarkten en consumenten.

VVD - Niet mee eens. VVD stemt tegen de motie van PVV die vraagt afstand te nemen van het stikstofbeleid.

ZIPZ - Helemaal mee eens. De provincie moet onze agrarische sector ondersteunen in plaats van onteigenen.

Stelling: De provincie moet bestaande natuurgebieden uitbreiden, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond.

50plus - Niet mee eens. De partij wil dat de provincie niet over, maar met de boeren gaat praten.

BBB - Niet mee eens. BBB herkent het belang van het versterken van biodiversiteit, maar benadrukt dat dat de verantwoordelijkheid is voor eenieder, ook in wijken, steden en dorpen.

BVNL - Helemaal niet mee eens. Agrarisch groen is ook groen, vindt de partij.

CDA - Mee eens. De partij wil dat de provincie natuurgebieden aanlegt waarover al afspraken zijn gemaakt. Boeren gaan die natuur beheren.

CU - Mee eens. De overheid moet gemaakte afspraken rondom het Natuurnetwerk Nederland (NNN) nakomen.

D66 - Helemaal mee eens. Het aandeel natuur en water moet naar verhouding meegroeien, want nu is meer dan de helft van de provincie landbouwgrond en maar 14% natuur.

DENK - Mee eens

FVD - Helemaal niet mee eens

GroenLinks - Helemaal mee eens, voor een gezond functionerende natuur is in de eerste plaats voldoende oppervlakte nodig.

JA21 - Helemaal niet mee eens. Het hardst geraakt worden onze boeren. De landbouwsector wordt in haar voortbestaan bedreigd.

PvdA - Helemaal mee eens

PvdD - Helemaal mee eens. Investeren in alternatieven voor de gangbare landbouw zoals natte teelten, voedselbossen en biocyclische teelt zonder mest en kunstmest als duurzaam perspectief.

PVV - Niet mee eens. De beheerplannen van Natura2000-gebieden gaan we versoepelen en we breiden ook niet meer gebieden uit.

SGP - Niet mee eens. De nadruk moet liggen op kwaliteit (biodiversiteit) en niet op de kwantiteit van natuur.

SP - Mee eens. We behouden en verbeteren de biodiversiteit. Natuurgebieden worden met elkaar verbonden en we zorgen voor een flinke uitbreiding van de natuur.

U26 - Niet mee eens

Volt - Mee eens. Volt wil investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de natuur en het vergroten van het natuurareaal.

VVD - Mee eens. We leggen nieuwe natuur aan waar we kunnen wandelen, spelen, sporten en recreëren in onze vrije tijd.

ZIPZ - Niet mee eens

Stelling: De provincie moet vaker opkomen voor de belangen van boeren, ook als dit leidt tot schade aan de natuur.

50plus - Mee eens. ‘Respect voor de boeren’ is een terugkerend standpunt van deze partij.

BBB - Mee eens. De partij wil voorrang voor de PAS-melders en bekritiseert dat de natuurkwaliteit (vogel- en habitatrichtlijnen) leidend zijn.

BVNL - Mee eens.

CDA - Neutraal

CU - Neutraal

D66 - Helemaal niet mee eens. Want vooral veeteeltbedrijven zijn de belangrijkste bron van stikstofuitstoot, zegt de partij.

DENK - Neutraal. Megastallen zijn grote uitstoters van stikstof en enorm schadelijk voor de lokale natuur. Kleinschalige biologische boeren worden helaas steeds vaker verdrongen.

FVD - Helemaal mee eens

GroenLinks - Helemaal niet mee eens

JA21 - Mee eens

PvdA - Niet mee eens. “Hard op de grens maar met perspectief voor de mens”

PvdD - Helemaal niet mee eens. Nergens zitten zoveel dieren op een kluitje als in ons land.

PVV - Mee eens

SGP - Neutraal. Landbouw en natuur zijn in de discussie nog meer tegenover elkaar komen te staan. Er is alleen een toekomst als natuur en landbouw weer met elkaar in verband worden gebracht en ze niet als twee losse eenheden te benaderen.

SP - Niet mee eens. De SP is voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof en het beschermen van onze natuur, maar wij zijn niet tegen boeren. Sterker nog: De SP wil méér boeren.

U26 - Mee eens.

VOLT - Niet mee eens. Volt stuurt aan op een duurzame relatie tussen de agrarische ondernemers en de natuur.

VVD - Neutraal. De VVD ziet het als haar plicht met alle betrokkenen mee te denken en samen tot duurzame oplossingen te komen.

ZIPZ - Helemaal mee eens

De toelichtingen op de stellingen zijn hier in (sterk) ingekorte versie weergegeven. De uitgebreide standpunten van de partijen zijn te vinden via het Kieskompas. Kijk voor nog meer informatie bij de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.