Noodverordening nog steeds van kracht

DE RONDE VENEN - De bugemeester van de gemeente De Ronde Venen, waar Wilnis deel van uitmaakt, heeft een noodverordening uitgevaadigd. De letterlijke tekst daarvan vindt u hieronder: Noodverordening in verband met het doorbreken van een dijk aan de Ringvaart te Wilnis: De burgemeester van De Ronde Venen, overwegende · dat op dinsdagochtend 26 augustus 2003 een dijk is doorgebroken aan de Ringvaart te Wilnis; · dat hierdoor de veiligheid van personen ernstig wordt bedreigd; · dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen algemeen verbindende voorschriften te geven; gelet op artikel 176 Gemeentewet; Besluit vast te stellen de volgende verordening: Artikel 1 Een ieder is verplicht op aanwijzing van de daartoe bevoegde ambtenaren van politie op dinsdag 26 augustus 2003 voor 09.30 uur te vertrekken uit woonarken, woningen en andere panden die gelegen zijn binnen het gebied welk aangegeven is op de bij deze verordening behorende kaart. Het betreffende gebied is omsloten door: - Dorpsstraat - Herenweg - Burg. Padmosweg - Veldzijdeweg - Herenweg - Wilnisse Zijweg - Veenweg - Mijdrechtse Dwarsweg - Ir. Enschedeweg Artikel 2 Het is een ieder verboden zich tot een nader, door de burgemeester bepaald, tijdstip zich in het, in artikel 1 bedoelde gebied te begeven. Artikel 3 De verplichting bedoeld in de artikel 1 en het verbod bedoeld in artikel 2 gelden niet voor personen die door de daartoe bevoegde autoriteiten zijn ingezet om in het gebied bedoeld in artikel 1 hulp te verlenen. Artikel 4 1. De verplichting bedoeld in artikel 1 en het verbod bedoeld in artikel 2 gelden niet voor personen aan wie door de burgemeester ontheffing is verleend. 2. De burgemeester kan aan deze ontheffing nadere voorwaarden verbinden. Bij overtreding van deze voorwaarden kan de burgemeester de ontheffing intrekken. 3. De burgemeester bepaalt het tijdstip waarop het, in artikel 1 aangeduide, gebied of een of meerdere delen daarvan, wordt vrijgegeven voor het publiek. Artikel 5 Deze voorschriften treden in werking met onmiddellijke ingang. Mijdrecht, 26 augustus 2003 De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, Drs. M. Burgman

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.