Regio Songfestival

Reglement van deelname Regio Songfestival 2023

 1. Het Regio Songfestival is een door de Nederlandse regionale publieke media-instellingen (hierna rpmi’s) georganiseerde wedstrijd voor het mooiste lied uit de regio.

 2. Voor deelname aan het Regio Songfestival komen alleen in aanmerking liedjes, die voldoen aan de volgende criteria:

  1. De uitvoerende artiest mag niet eerder in de Nederlandse Top 40 hebben gestaan. Deze regel geldt niet voor de componist/tekstschrijver (hierna makers).

  2. De uitvoerende artiest moet woonachtig zijn in de Nederlandse provincie die hij/zij vertegenwoordigt. Deze regel geldt niet voor de makers.

  3. De liedjes (tekst en muziek) moeten (origineel) geschreven zijn; her- en vertalingen van al bestaande liedjes worden uitgesloten van deelname.

  4. De liedjes mogen nog niet eerder uitgebracht zijn of onderdeel geweest zijn van een podiumkunstproductie (revue, musical, liedjesprogramma, enz.) op welk niveau dan ook.

  5. Het liedje moet geschreven zijn in het Nederlands of een taal uit de eigen regio.

 3. Inzendingen kunnen door de uitvoerende artiest of door de maker van het liedje gedaan worden. Rpmi’s onderhouden gedurende het gehele traject uitsluitend contact met de inzenders. Managers,impresariaten, etc. worden niet gezien als inzenders.

 4. Deelnemers (makers en uitvoerenden) dienen op moment van start inschrijftermijn minimaal 16 jaar oud te zijn.

 5. De inschrijftermijn start vanaf maandag 1 mei 2023, 12.00 uur, via de websites van de rpmi’s. Op de websites van de rpmi’s staat de duur van de inschrijftermijn (deze kan per rpmi verschillen).

 6. Inzendingen die onjuist of onvolledig zijn ontvangen worden automatisch, en zonder motivering, van deelname uitgesloten. De inzender is zélf verantwoordelijk voor het insturen van de juiste tekst- en muziekbestanden. Wijzigingen kunnen na inzending niet meer worden aangebracht. Dit betekent dat indien een lied onjuist of onvolledig is ingestuurd, door de rpmi’s géén correcties worden aangebracht. Het lied dient dan binnen de inschrijftermijn opnieuw te worden ingediend.

 7. Met betrekking tot de auteursrechten:

a. De maker behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje. Wel kunnen gegevens omtrent liedjes aan derden beschikbaar worden gesteld door de rpmi’s.

 1. De namen op het inschrijfformulier zijn bindend. Er worden na insturen géén correcties meer doorgevoerd wat betreft namen van de makers of de uitvoerende artiest.

 2. De maker draagt, door inzending aan de rpmi’s, het recht over een liedje in zijn geheel of gedeeltelijk, zowel lineair als on demand openbaar te maken via hun media-kanalen en alle verdere activiteiten te ondernemen, die de rpmi’s nodig achten ter promotie van dit liedje in het kader van het Regio Songfestival 2023.

 1. De maker stelt de ingezonden materialen ter beschikking aan rpmi’s. Het notenschrift hoeft niet te worden ingezonden. Inzenders dienen dit op verzoek van de rpmi’s wel zo spoedig mogelijk te overleggen.

 2. De rpmi’s behouden zich het recht voor om liedjes die langer duren dan 3.50 minuten tijdens de tv-/radio-uitzending in te korten tot een voor de organisatie aanvaardbare lengte, waarbij de gemiddelde lengte van de ingezonden nummers maatstaf is voor de organisatie.

 3. De rpmi’s behouden zich het recht voor om liedjes te weigeren die niet voldoen aan de geluidstechnische normen van de rpmi’s.

 4. Dit jaar gaan 13 inzendingen door naar de finale. Elke rpmi levert één finale-kandidaat.

 5. De finale op zaterdag 4 november 2023 zal uit 13 liedjes bestaan. De volgorde van optreden wordt door loting bepaald. Deze 13 finalisten worden tijdens de finale drie keer beoordeeld, te weten door de vakjury (bekende Nederlandse artiesten), het publiek (via telefoon-/sms-stemmen) en de regiojury (afgevaardigden van de rpmi’s). De afgevaardigen per rpmi mogen geen punten geven aan de eigen inzending. Bij een gelijke eindstand zijn de punten van de vakjury doorslaggevend. Elke jury kan maximaal 12 punten verdelen: 1 t/m 12.

 6. Het oordeel van de jury is bindend, hierover kan niet worden gecorrespondeerd. De rpmi’s zijn gerechtigd naar bevinding van zaken beslissingen te nemen bij onvoorzienbare omstandigheden waarin het reglement niet voorziet dan wel handelen noodzakelijk is.

 7. Met het inzenden van de digitale inschrijving gaat de inzender, mede namens mogelijke andere deelnemers van het ingezonden liedje, akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

 8. De rpmi’s behouden zich het recht voor om als gevolg van landelijke richtlijnen en voorschriften verband houdend met bijvoorbeeld een pandemie of calamiteiten met daaruit voortvloeiende maatregelen, onderdelen van het reglement tussentijds aan te passen dan wel te wijzigen. De rpmi’s zullen deze mogelijke wijzigingen direct communiceren zodat de deelnemers aan het Regio Songfestival daarvan op de hoogte zijn.