ANBI-status SSPOMN / RTV Utrecht

RTV Utrecht heeft sinds 3 mei 2010 de ANBI-status verkregen van de Belastingdienst. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, waarbij onder meer bepaalde belastingvoordelen bestaan.

Meer informatie over een ANBI ('Algemeen Nut Beogende Instelling') kun je vinden op de site van de Belastingdienst.

Naam van de instemming

Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (SSPOMN) te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30164403, is bij het publiek bekend als RTV Utrecht. Onze website is: www.rtvutrecht.nl


Fiscaal nummer:

80.91.81.708 B01

Bezoekadres

Hengeveldstraat 29

3572 KH Utrecht

Telefoon: 030- 8500 600


Doelstelling van RTV Utrecht
RTV Utrecht hanteert onderstaande missie:

  • RTV Utrecht is het toonaangevend mediabedrijf in de provincie, dat nieuws en informatie uit de regio actief toegankelijk maakt voor de inwoners van de stad en provincie Utrecht.
  • De informatie sluit daar waar mogelijk aan op de belevingswereld van de Utrechtse bevolking en is objectief. De onafhankelijkheid van de redactie wordt gewaarborgd en is vastgelegd in een redactiestatuut. RTV Utrecht onderscheidt zich daarmee van commerciële mediabedrijven.

Hoofdlijnen van het beleid

Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (SSPOMN) is op basis van artikel 2.61 lid 1 van de Mediawet aangewezen als de publieke regionale media-instelling voor het verzorgingsgebied Provincie Utrecht. Op basis van die aanwijzing verzorgt SSPOMN onder de merknaam RTV Utrecht de publieke mediadienst in de provincie Utrecht. Het belangrijkste kader daarvoor zijn de mediawet- en regelgeving en de concessie voor de uitvoering van de publieke media-opdracht op regionaal niveau die aan de RPO is verstrekt. Door een wetswijziging in 2020 loopt de aanwijzing als media-instelling gelijk met de genoemde concessie: tot en met 2025.

SSPOMN is een stichting met een bestuur, een Raad van Toezicht en een Mediaraad. De RvT heeft de bestuurders aangesteld die belast zijn met de dagelijkse leiding. RTV Utrecht Reclame BV verzorgt de reclameactiviteiten. SSPOMN is houder van alle aandelen van de BV.

Statutair is daarom vastgelegd dat SSPOMN ten doel heeft:

het (doen) produceren, samenstellen, verzorgen en (doen) uitzenden van provinciale/regionale radio en televisie-uitzendingen, die in hoofdzaak zijn gericht op de provincie Utrecht en die in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in het geografisch werkgebied levende maatschappelijke, culturele, etnische, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de stichting geacht kan worden van algemeen nut te zijn;

het in opdracht van derden (doen) produceren, samenstellen, verzorgen en (doen) uitzenden van provinciale/regionale radio en televisie-uitzendingen, die in hoofdzaak zijn gericht op de provincie Utrecht en die in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in het geografisch werkgebied levende maatschappelijke, culturele, etnische, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de stichting geacht kan worden van algemeen nut te zijn;

het uitzenden van reclameboodschappen, een en ander conform het daaromtrent geldend wettelijk kader;

het (eventueel) oprichten van een of meer rechtspersonen ten einde het sub a. tot en met c. gestelde te faciliteren;

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij tracht dit doel en al hetgeen dat daarmede in de ruimste zin verband houdt ondermeer te verwezenlijken door:

het gebruik maken van daartoe geschikte distributiemedia, in eerste instantie radio en televisie en de overige binnen de Mediawet 2008 toegestane uitingen;

het betrekken van de inwoners van de provincie Utrecht bij het verzorgen van radio en/of televisieprogramma’s;

het bijeenbrengen van voor de verwezenlijking van haar doelstelling vereiste middelen.

In 2020 heeft RTV Utrecht haar missie, visie en kernwaarden opnieuw vastgesteld. Je leest ze hier.


Bestuurlijke organisatie
Op grond van de statuten is het dagelijks bestuur in handen van twee bestuurders, de heren G.W. Schuiteman en W.A. Valkenburg. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid.

Functies en namen van de RvT:

  • Mevrouw J. van Breugel, voorzitter, remuneratie commissie
  • Mevrouw C. Sarolea, vice-voorzitter
  • Mevrouw M. Salverda, lid, remuneratie commissie
  • Mevrouw O.R. Sival – Groenveld, lid, audit commissie
  • De heer L.W. de Wit, lid, audit commissie

Het beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de medewerkers (inclusief directie) is geregeld in de cao voor het omroeppersoneel. Daarnaast is ook de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. RTV Utrecht voldoet hieraan. Jaarlijks worden de uitkomsten van het beloningsbeleid zichtbaar gemaakt (conform de WNT) en verantwoord in het gepubliceerde jaarverslag welke op de website is terug te vinden.

De gepubliceerde jaarverslagen met financiële verantwoording zijn hier terug te vinden.